VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru na internetovej stránke www.gerberose.sk.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom creatyo s.r.o., so sídlom Slovinec 76, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, 841 07, IČO 52014533 v zastúpení Andrej Belas (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.gerberose.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 2. Za tovar sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú rezané kvety ponúkané Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho www.gerberose.sk (ďalej len “Produkt”, respektíve “Produkty”).
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Produktu ponúkanom Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho www.gerberose.sk, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania Produktov a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si Produkt vyberá prehliadaním ponuky na internetovej stránke Predávajúceho www.gerberose.sk.
 2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a s Podmienkami na ochranu vašich súkromných údajov (GDPR) zaškrtnutím príslušných políčok. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom “OK”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu, emailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov Produktov a objednané množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie príde Predávajúcemu skôr ako Predávajúci odošle email s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 4. Predávajúci odošle na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke email s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”), a to hneď po doručení objednávky. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním Produktov môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
 5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za objednaný Produkt, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena Produktu je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.gerberose.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena Produktov uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.gerberose.sk je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.
 3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci nasledujúcimi spôsobmi, z ktorých si môže vybrať:
 • Platba v hotovosti – v prípade osobného odberu alebo doručenia kuriérom GerbeRose.
 • Platba kartou – v prípade osobného odberu.

IV. Potvrdenie objednávky Produktu 

 1. Pokladničný doklad na kúpnu cenu vystavený Predávajúcim bude odovzdaný Kupujúcemu pri prevzatí Produktov.

V. Možnosti dopravy

 1. Predávajúci môže dodať Kupujúcemu Produkty dvomi spôsobmi:
  • Doručenie kuriérom GerbeRose v rámci Bratislavy – poplatok za službu 5 EUR. V prípade objednávky nad 40 EUR je doručenie bez poplatku.
  • Osobný odber na adrese Slovinec 76, Bratislava – bez poplatku

VI. Reklamácie

 1. Každú reklamáciu posudzujeme individuálne.
 2. Pred podaním reklamácie skontrolujte, či boli dodržané všetky odporúčané kroky starostlivosti o gerbery alebo ruže.
 3. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás dôležitá, v prípade akýchkoľvek pripomienok nás kontaktujte emailom na info@gerberose.sk alebo na našom telefónnom čísle +421 948 063 959.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednané Produkty a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä email). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), emailová adresa, prípadne telefónne číslo.
 5. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v online režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.
 6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Produktov vrátane ich ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania Produktov Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie Produktov.
 7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 8. Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho www.gerberose.sk. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného emailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.gerberose.sk.
 11. Predávajúceho je možné kontaktovať na telefónnom čísle +421948063959 alebo cez email info@gerberose.sk.
 12. Kontakt na Predávajúceho: creatyo s.r.o., so sídlom Slovinec 76, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, 841 07, IČO 52014533 v zastúpení Andrej Belas, tel.č. +421948063959.
 13. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.04.2021.